Snarkning behandling och operation

Snarkproblem är ett tillstånd som i hög grad påverkar arbetsförmågan är det naturligt att ställa sig frågan vad som händer skattemässigt om arbetsgivaren skulle bekosta en NightLasebehandling. Skatteverket har nu på en direkt förfrågan svarat att en behandling med NightLase ej ska förmånsbeskattas om den betalas av arbetsgivaren.

Bruttolöneavdrag är det förmånligaste sättet du kan finansiera din laserbehandling på, det innebär heller ingen kostnad för din arbetsgivare. Genom företagsfinansiering betalar din arbetsgivare snark laser behandlingen och gör därefter avdrag på din bruttolön under överenskommen tid. Beroende på din skattenivå innebär det att du kan spara upp till 50% av behandlingskostnaden.

Snarkning är en folksjukdom, På grund av de medicinska riskerna som associeras med snarkning.

Snarkning behandling

Men nu finns det effektiv hjälp

Snarkning är ett ljud som uppkommer genom trång luftpassage i svalget under sömn. Oftast beror snarkning på att muskulaturen som normalt håller luftvägarna öppna slappnar av i sömnen och luftpassagen blir då smalare. Snarkljudet beror på vibrationer i mjuka gommen och de övre luftvägarna. Andra orsaker till snarkningar kan vara hinder i näshålan, fett som samlats i och runt strupen eller felplacerad käke vilket orsakar spänningar i musklerna, slapphet i svalget, övervikt, alkoholkonsumtion, stress och trötthet.

Andningsuppehåll, s.k. obstruktivt sömnapnésyndrom drabbar en liten del av snarkare. Sömnapné är andningsuppehåll som varar längre än 10 sekunder under sömn och uppstår vid trängsel i näsa eller svalg. Om trängseln tilltar uppstår totalstopp vid inandning under sömn. Andningsuppehållen kan vara täta och minutlånga samt pågå under hela natten. Detta orsakar syrebrists och störd sömnkvalitet.

De medicinska riskerna för snarkare med sömnapnéer är högt blodtryck, hjärtinfarkt, stroke, diabetes, impotens och ökad olycksfallsrisk.

Nu finns det hjälp att få som inte innebär operation, bettskenor eller andra obehagliga ting

Laserenergi har använts både inom rent medicinska tillämpningar och kosmetiska behandlingar i decennier. Under senare år har en ny typ av kosmetiska, icke-kirurgiska applikationer kommit på marknaden, nämligen uppstramning av vävnad/hud med hjälp av laserbaserad värme. Detta har under flera år använts utanpå kroppen, exempelvis på ansikte, bröst och mage. För ett par år sedan insåg experter inom området att metoden borde kunna användas även för en uppstramning av vävnad i svalget och att snarkproblem på så sätt skulle kunna åtgärdas.

Den patenterade behandlingen NightLaseTM som utvecklades utifrån denna grundidé visade sig vara mycket effektiv och är absolut smärtfri. Det behövs två till tre behandlingar om vardera cirka 30 minuter och patienten kan äta, dricka, tala och leva ett helt normalt liv omedelbart efter den helt och hållet smärtfria behandlingen. Detta är alltså något helt annat än de smärtsamma kirurgiska metoder med lång konvalescens, som står till buds i dagsläget.Inte heller bettskenor, syrgasmasker eller annan obekväm och opraktisk utrustning behövs nattetid.

Behandlingen NightLaseTM innefattar ingen kirurgi eller öppna sår. Inte heller någon radiofrekvens, några injektioner eller andra smärtsamma ingrepp. NightLaseTM är väldigt skonsam och passar de allra flesta människor. Beroende på hur din gom är skapt, kan du förvänta dig lite olika resultat. Bäst resultat får du om du faller under klass 1 till klass 3 i den så kallade Mallampati-skalan ( se nedan). Personer med Mallampati klass 4 har väldigt trångt svalg och kommer att få en något begränsad effekt av behandlingen.

Vissa sjukdomstillstånd omöjliggör behandling:

  • Epilepsi
  • Patienter som tar mediciner som ger ljuskänslighet
  • Vissa blodsjukdomar
  • Maligna tumörer

Gravida kvinnor behandlas heller inte.

Mallampati klassificering

Mallampati klassificering

Hur fungerar det?

Laserljus skiljer sig från vanligt ljus på det sättet att det absorberas på ett väldigt specifikt och kontrollerat sätt i vävnad. Detta gör att det är möjligt att värma vävnad ytterst exakt och kontrollerat. Vävnad som värms har en tendens att dra ihop sig och krympa och detta är något som används i många år inom skönhetsindustrin. Slemhinnorna i munnen krymper extra mycket, och eftersom snarkning i de flesta fall beror på förslappad mjuk gom, kommer en uppstramning av denna vävnad att leda till en öppnare andningsväg mindre snarkning. Behandlingen med NightLaseTM har även visat sig ha positiva effekter på personer med återkommande bakterieinfektioner i svalget.

Hur många behandlingar krävs?
De allra flesta upplever en markant förbättring redan direkt efter en behandling med NightLaseTM. Tre behandlingar rekommenderas dock.

Hur känns behandlingen?
Behandlingen är helt smärtfri. En del patienter beskriver känslan som att svälja någon varm dryck.

Vilka biverkningar kan uppstå?
Några timmar efter en NightLaseTM-behandling kan man uppleva att man är en smula “rå” i halsen, ungefär som vid en lätt förkylning. Detta är dock något som försvinner inom några timmar.

Klicka här för prislistan för Snarkning behandling

Tags: snarkning behandling , Snarkning behandling i Göteborg